Prue: You’ve never been fun, Piper.                                                                                 PDVD_573_1_
tu n’a jamais été marrante,piper
Piper: I’ve always been fun, Prue. I am just Mrs. Fun now.
j’ai toujours était marrante,Prue.je suis Madame Marrante,maintenant.
Prue: Oh, Mrs. Fun.
Oh,madame Marrante.